LPG Globe Examination, Refinery Ras Lanuf, Libya

LPG GLOBE EXAMINATION 3.000 mc, REFINERY RAS LANUF, LIBYA
TUV AUSTRIA, BRANCH LIBYA, 2013
VT, PT, MT, UT – Phased Array & TOFD, Hardness Testing